Ocena frakcji komórek rakowych jest ważna dla dokładnej analizy molekularnej, a analiza patologiczna jest złotym standardem oceny. Pomimo potencjalnej wygody nie są dostępne żadne ustalone markery molekularne do oceny. W tym badaniu mieliśmy na celu identyfikację markerów frakcji komórek raka jajnika przy użyciu metylacji DNA wysoce specyficznej dla komórek raka jajnika. Korzystając z danych dotyczących metylacji DNA całego genomu, przebadaliśmy kandydujące geny markerowe zmetylowane w 30 próbkach raka jajnika FFPE i 12 liniach komórkowych surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości oraz niemetylowane w dwóch żeńskich leukocytach i dwóch normalnych próbkach komórek nabłonka jajowodów.
Poziomy metylacji dwóch genów, SIM1 i ZNF154, wykazały wysoką korelację z frakcjami patologicznych komórek raka wśród 30 próbek raka jajnika FFPE (R = 0,61 dla SIM1, 0,71 dla ZNF154). W celu opłacalnej analizy próbek FFPE zaprojektowano i pomyślnie ustanowiono startery do pirosekwencjonowania dla SIM1 i ZNF154. Potwierdzono, że korelacja pomiędzy patologiczną frakcją komórek nowotworowych a poziomami metylacji uzyskanymi przez pirosekwencjonowanie jest wysoka (R = 0,53 dla SIM1, 0,64 dla ZNF154).Na koniec przeanalizowano niezależną kohortę walidacyjną 29 próbek raka jajnika FFPE. Metylacja ZNF154 wykazała wysoką korelację z patologiczną frakcją komórek nowotworowych (R = 0,77, P < 0,0001). Dlatego też uznano, że poziom metylacji ZNF154 jest przydatny do szacowania frakcji komórek raka jajnika i oczekuje się, że pomoże w dokładnej analizie molekularnej.

Walidacja  markera DNA  – selekcja wspomagana pod kątem produktywności biomasy paszowej podczas nawadniania deficytowego u lucerny

Susza i ograniczone zasoby irygacyjne zagrażają zrównoważeniu rolnictwa w wielu regionach świata. Zastosowanie strategii hodowlanych opartych na genomie może korzystnie wpłynąć na rozwój odmian roślin uprawnych w tych środowiskach. Tutaj przedstawiamy pierwszy raport na temat wpływu zastosowania selekcji wspomaganej markerami DNA (MAS) na ilościową cechę odporności na suszę u lucerny (Medicago sativa L.).
 •  Celem tego badania była walidacja wpływu kilku loci cech ilościowych (QTL) związanych z biomasą lucerny i korzenia (CR) podczas suszy oraz określenie ich potencjału do poprawy wydajności paszy z elitarnej plazmy zarodkowej w warunkach ograniczonej dostępności wody.
 • Do introgresji korzystnych lub niekorzystnych alleli markerowych DNA związanych z 10 biomasą QTL do trzech elitarnych środowisk zastosowano selekcję wspomaganą markerem.
 • Trzydzieści dwie populacje zostały opracowane i ocenione pod kątem wydajności paszy w ciągu 3 lat w warunkach ciągłego zarządzania nawadnianiem deficytowym w stanie Nowy Meksyk w USA. Znaczące różnice w plonach (w zakresie od -13 do 26%) wykryto wśród niektórych populacji pochodzących z MAS we wszystkich trzech elitarnych środowiskach.
 • Zastosowanie QTL MAS generalnie skutkowało oczekiwanymi odpowiedziami fenotypowymi w elitarnym tle genetycznym, które było podobne do tego, w którym pierwotnie zidentyfikowano QTL.
 • Jednak względna wydajność populacji różniła się znacznie w trzech tłach genetycznych. Wyniki te wskazują, że QTL MAS może znacząco wpływać na produktywność paszy z elitarnej plazmy zarodkowej lucerny w środowiskach narażonych na suszę.
 • Jednakże, jeśli QTL biomasy zostanie wykryte w plazmie zarodkowej dawcy, która jest genetycznie niepodobna do docelowych populacji elitarnych, charakterystyka alleli dawców może być uzasadniona w elitarnym tle zainteresowania w celu potwierdzenia ich efektów fenotypowych przed wdrożeniem hodowli opartej na MAS.

Charakterystyka  metylacji DNA  i ekspresji miko-RNA oraz badania przesiewowe  markerów epigenetycznych  w adipogenezie

Celem pracy było wykorzystanie metod bioinformatycznych do scharakteryzowania zmian epigenetycznych pod kątem ekspresji mikro-RNA(miRNA) i metylacji DNA podczas adipogenezy. Mikromacierz ekspresji mRNA i miRNA oraz zestaw danych metylacji DNA uzyskano z bazy danych GEO. Geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG), miRNA o zróżnicowanej ekspresji (DEM) i sondy o zróżnicowanej metylacji (DMP) zostały przefiltrowane przy użyciu pakietu limma. Pakiet profilu klastra języka R został wykorzystany do analizy funkcjonalnej i wzbogacania.
Sieć interakcji białko-białko (PPI) została skonstruowana przy użyciu STRING i zwizualizowana w Cytoscape. Narzędzie internetowe Connection map (CMap) zostało użyte do przeszukiwania potencjalnych leków terapeutycznych pod kątem adipogenezy. Porównując wczesne i późne etapy adipogenezy, uzyskano 111 genów regulowanych w górę ukierunkowanych na niski poziom miRNA i 64 genów regulowanych w dół ukierunkowanych na wysokie miRNA , a także 663 genów o wysokiej ekspresji o niskiej metylacji i 237 genach o wysokiej ekspresji o wysokiej metylacji.
DNA Marker 100bp Plus (no dye)
DNA Marker 100bp Plus (no dye)
Ponadto 41 genów (24 podwyższone i 17 obniżone) było jednocześnie regulowanych przez nieprawidłowe zmiany miRNA i metylację DNA. Zidentyfikowano dziesięć substancji chemicznych jako przypuszczalne środki lecznicze na adipogenezę. Ponadto wśród zidentyfikowanych genów o podwójnej regulacji, CANX, HNRNPA1, MCL1 i PPIF mogą odgrywać kluczową rolę w epigenetycznej regulacji adipogenezy i mogą służyć jako nieprawidłowa metylacja lub biomarkery ukierunkowane na miRNA.

Trafność kliniczna krążącego  DNA guza jako markera  prognostycznego i predykcyjnego   dla spersonalizowanego postępowania z rakiem jelita grubego

Krążące DNA guza (ctDNA) jest obiecującym markerem biopsji płynnej (LB), wspierającym decyzje kliniczne w medycynie precyzyjnej. W celu wdrożenia do rutynowej praktyki klinicznej, klinicyści potrzebują precyzyjnych wartości granicznych poziomu ctDNA do zgłaszania choroby resztkowej i monitorowania zmian masy guza podczas terapii. Potwierdziliśmy klinicznie granicę ślepej próby (LOB) i granicę oznaczalności (LOQ) testów dla najistotniejszych klinicznie wariantów somatycznych  BRAF  p.V600E i  KRAS  p.G12/p.G13 w raku jelita grubego (CRC) w badanej kohorcie obejmujący łącznie 212 próbek osocza.
Udowadniamy, że wykrywanie choroby resztkowej przy użyciu LOB jako klinicznie zweryfikowanego punktu odcięcia dla dodatniego wyniku ctDNA jest zgodne z klinicznymi dowodami przerzutów lub nawrotów. Ponadto pokazujemy, że zmiany masy guza podczas chemioterapii i przebieg choroby są prawidłowo przewidywane przy użyciu LOQ jako punktu odcięcia ilościowych zmian ctDNA. Wysoki potencjał LB przy użyciu ctDNA do dokładnego przewidywania przebiegu choroby został udowodniony przez bezpośrednie porównanie z rutynowo stosowanym antygenem rakowo-płodowym (CEA) oraz stężeniem krążącego wolnego DNA (cfDNA). Nasze wyniki pokazują, że LB przy użyciu zwalidowanych testów ctDNA przewyższa CEA i cfDNA w wykrywaniu chorób resztkowych i przewidywaniu zmian obciążenia guzem.

Wyższa liczba mitochondrialnego  DNA policzkowego  i wspólna mitochondrialna liczba delecji są związane z  markerami  neurodegeneracji i stanu zapalnego w płynie mózgowo-rdzeniowym

Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) jest potencjalnie związane z przedwczesnym starzeniem się, ale wykazanie tego jest trudne ze względu na brak wiarygodnych biomarkerów. Mutacja „powszechna delecja” mitochondrialnego (mt) DNA (mtCDM) to delecja 4977 pz związana ze starzeniem się i chorobami neurodegeneracyjnymi. Zbadaliśmy, jak mtDNA i mtCDM korelują z markerami neurodegeneracji i stanu zapalnego u osób z HIV i bez HIV (PWH i PWOH).
Dane od 149 dorosłych zostały połączone z dwóch projektów obejmujących PWH (n = 124) i PWOH (n = 25). Zmierzyliśmy policzkowe mtDNA i mtCDM za pomocą cyfrowej kroplowej PCR i porównaliśmy je z cechami chorobowymi i demograficznymi oraz rozpuszczalnymi biomarkerami w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) i krwi mierzonymi za pomocą testu immunologicznego. Średnia wieku uczestników wynosiła 52 lata, 53% rasy białej i 81% mężczyzn. Mediana poziomu mtDNA wyniosła 1332 kopii/komórkę (IQR 1201-1493) , a mediana poziomu mtCDM wyniosła 0,36 kopii × 102 / komórkę (IQR 0,31-0,42); oba były wyższe w PWH.

100bp Plus Opti-DNA Marker

E36G193 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

100bp Plus Opti-DNA Marker

G193 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 45 EUR

100bp DNA Marker Plus-50, Ready-to-use

D1103-050 GenDepot 500 ul 181.2 EUR

100bp DNA Marker Plus-50, Ready-to-use

D1103-100 GenDepot 2x500 ul 230.4 EUR

100bp Plus DNA Marker (12 linear double-stranded DNA bands)

20-abx098053 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

100bp Plus DNA Marker (14 linear double-stranded DNA bands)

20-abx098054 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

100bp plus Ladder (no loading dye, 100-1500 bp)

306-005 GeneOn 50µg/250µl 60 EUR

100bp plus Ladder (no loading dye, 100-1500 bp)

306-025 GeneOn 5x50 µg 144 EUR

100bp plus Ladder (no loading dye, 100-1500 bp)

306-050 GeneOn 250 µg 99 EUR

100bp DNA Marker

D1100-050 GenDepot 50㎍ 198 EUR

100bp DNA Marker

D1100-250 GenDepot 5X50㎍ 660 EUR

100bp DNA Marker

20-abx098052 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

AccuRuller 100bp Plus DNA Ladders

02002-500 MaestroGen 50μg 25 EUR

100bp PCR Ranger DNA Marker, 100bp-To-3Kb

D1108-100 GenDepot 1ml 264 EUR

100bp PCR Ranger DNA Marker, 100bp-To-3Kb

D1108-200 GenDepot 2x1ml 370.8 EUR

200-2000bp DNA Marker Plus, Ready-to-use

GM401 Bio Basic 50loading, 50prep 72.53 EUR

100-5000bp DNA Marker Plus, Ready-to-use

SGM03 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

100bp PCR Ranger DNA Marker, 100bp-To-3Kb, Concentrated

D2108-500 GenDepot 10x50ug 1081.2 EUR

1Kb Plus DNA Marker

20-abx098051 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

DL2000 Plus DNA Marker

MD101-01 Vazyme 250 μl 11.73 EUR

DL2000 Plus DNA Marker

MD101-02 Vazyme 500 μl 21.5 EUR

100bp Opti-DNA Marker

E36G016 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

100bp Opti-DNA Marker

G016 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 45 EUR

100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use)

304-105 GeneOn 50µg/500µl 60 EUR

100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use)

304-125 GeneOn 5x50 µg 144 EUR

100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use)

304-105L GeneOn 10x50µg 199 EUR

100bp plus DNA ladder (blue, ready-to-use)

304-105XL GeneOn 20x50µg 379 EUR

Safe-Green 100bp Opti-DNA Marker

G473 ABM 500 μl/100 loads 70 EUR

1kb Plus Opti-DNA Marker

E36G248 EnoGene 500 μl/100 loads 50 EUR

1kb Plus Opti-DNA Marker

G248 Applied Biological Materials France 500 μl/100 loads 45 EUR

Safe-Green™ 100bp Opti-DNA Marker

E36G473 EnoGene 500 μl/100 loads 85.71 EUR

2K Plus DNA Marker (8 linear double-stranded DNA bands)

20-abx098046 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

2K Plus DNA Marker (9 linear double-stranded DNA bands)

20-abx098047 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

1000bp/1kb DNA ladder (no loading dye)

305-005 GeneOn 50µg/250µl 60 EUR

1000bp/1kb DNA ladder (no loading dye)

305-025 GeneOn 5x50µg 144 EUR

1000bp/1kb DNA ladder (no loading dye)

305-050 GeneOn 250 µg 99 EUR

0.1-100 kbp DNA marker (Fluorescent Dye)

abx460030-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

0.1-100 kbp DNA marker (Fluorescent Dye)

abx460030-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

0.1-100 kbp DNA marker (Fluorescent Dye)

abx460030-96tests Abbexa 96 tests 275 EUR

KP Marker Plus

KPM-1 ScyTek Laboratories 12 Pen(s) 54 EUR

50bp DNA ladder (no loading dye) (50bp - 1000 bp)

300009 GeneOn 50µg/250µl 60 EUR

50bp DNA ladder (no loading dye) (50bp - 1000 bp)

300010 GeneOn 5x50 µg 144 EUR

ACTGene? DNA Marker, 1 kb Plus Ladder, 19 Fragments, 100 loads

ACT-IDMWD2 ACTGene each 178.8 EUR

GelRed® Prestain Plus 6X DNA Loading Dye

41011-1 Biotium EA 106 EUR

One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye)

300005 GeneOn 86µg/500µl 84 EUR

One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye)

300006 GeneOn 5x86 µg 253.2 EUR

One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye)

300006L GeneOn 10x86 µg 465.6 EUR

One-for-all DNA ladder ready-to-use (100bp - 10 kb, 1 dye)

300006XL GeneOn 20x86 µg 894 EUR

50-500bp Low Range DNA Marker

GM305 Bio Basic 200loading, 200prep 137.78 EUR

DNA LADDER (100bp)

IB01301 IBI Scientific 50uG/500uL 59.65 EUR

DNA LADDER (100bp)

IB01302 IBI Scientific 50uG/500uL 56.1 EUR

100bp DNA ladder

9K-004-0002 Bio Basic 0.5ml 260.98 EUR

100bp DNA ladder

TBS4030-0.5mL Tribioscience 0.5 ml 60 EUR

100bp DNA ladder

TBS4030-1.0mL Tribioscience 1.0 ml 110 EUR

500-10000bp DNA Marker, Original Form

M101O-1 Bio Basic 100loading, 100prep 110.11 EUR

500-10000bp DNA Marker, Original Form

M101O-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 263.58 EUR

100-1500bp DNA Marker, Original Form

M102O-1 Bio Basic 100loading, 100prep 108.02 EUR

100-1500bp DNA Marker, Original Form

M102O-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 258.36 EUR

100-1500bp DNA Marker, Original Form

M107O-1 Bio Basic 100loading, 100prep 110.11 EUR

100-1500bp DNA Marker, Original Form

M107O-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 263.58 EUR

500-10000bp DNA Marker, Ready-to-use

M101R-1 Bio Basic 100loading, 100prep 110.11 EUR

500-10000bp DNA Marker, Ready-to-use

M101R-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 263.58 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M102R-1 Bio Basic 100loading, 100prep 108.02 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M102R-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 258.36 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M107R-1 Bio Basic 100loading, 100prep 110.11 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M107R-2 Bio Basic 5x100loading, 500prep 263.58 EUR

50-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M109-A Bio Basic 100loading, 100prep 110.11 EUR

50-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

M109-B Bio Basic 5x100loading, 500prep 263.58 EUR

100-1200bp DNA Marker, Ready-to-use

GM333 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

100-1200bp DNA Marker, Ready-to-use

GM334 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

100-2000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM335 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

100-2000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM336 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

200-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

GM337 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

200-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

GM338 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

200-2000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM339 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

200-2000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM340 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

300-2500bp DNA Marker, Ready-to-use

GM341 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

300-2500bp DNA Marker, Ready-to-use

GM342 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

100-1000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM343 Bio Basic 50loading, 50prep 96.54 EUR

100-1000bp DNA Marker, Ready-to-use

GM345 Bio Basic 50loading, 50prep 101.76 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

SGM01 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use

SGM02 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

Unstained Low Plus Protein Marker (6.2-66.2kDa)

MKP003-200mL Shanghai WSHT Biotechnology 200μL 12 EUR

Peacock™ Plus Prestained Protein Marker

9-21531 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500UL
 • 50UL

Peacock™ Plus Prestained Protein Marker

21531-500uL-1 Biotium EA 168 EUR

Peacock™ Plus Prestained Protein Marker

21531-50uL-1 Biotium EA 75 EUR

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-01 Vazyme 5 ml 159.6 EUR

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-02 Vazyme 15 ml 231.6 EUR

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-03 Vazyme 50 ml 466.8 EUR

1Kb PCR Ranger DNA Marker, 750bp-To-20Kb

D1109-100 GenDepot 1ml 225.6 EUR

1Kb PCR Ranger DNA Marker, 750bp-To-20Kb

D1109-400 GenDepot 4x1ml 465.6 EUR

iVDye 100bp DNA Ladder

V1002-001 GenDepot 1ml 199.2 EUR

iVDye 100bp DNA Ladder

V1002-025 GenDepot 250ul 96 EUR

iVDye 100bp DNA Ladder

V1002-100 GenDepot 4x250ul 195.6 EUR

iVDye 100bp DNA Ladder

V1002-250 GenDepot 10X250ul 378 EUR

2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

P213-01 Vazyme 5 ml 58.81 EUR

2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

P213-02 Vazyme 15 ml 162.24 EUR

2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

P213-03 Vazyme 50 ml 507 EUR

BH 1Kb Plus DNA Ladder RTU (13 bands, 100-10,000bps)

DM015-R500 Bio-Helix 500 μl 11 EUR

AccuRuller 100bp DNA Ladders

02001-500 MaestroGen 50μg 25 EUR

25-500bp Low Range DNA Marker A, Ready-to-use

GM303 Bio Basic 20loading, 20prep 80.88 EUR

25-500bp Low Range DNA Marker A, Ready-to-use

GM304 Bio Basic 5x20loading, 100prep 153.96 EUR

100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-use

GM331 Bio Basic 50loading, 50prep 80.88 EUR

100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-use

GM332 Bio Basic 5x50loading, 250prep 153.96 EUR

50bp DNA Ladder Plus, 50bp-1kb, 13 bands, 128ng/uL, 5uL/load

M7115-100Loads500uL Biomatik Corporation 100Loads (500uL) 44 EUR

Moist Mark Plus Premium Slide/Cassette Marker, 10/pack

MP1000 IHC World - 58 EUR

100bp DNA ladder (200 Lanes)

MBT049-200LN EWC Diagnostics 1 unit 142.29 EUR

100bp DNA Ladder (50 Lanes)

MBT049-50LN EWC Diagnostics 1 unit 35.77 EUR

Apex 100bp-Low DNA Ladder

19-109 Genesee Scientific 1ml/Unit 124.32 EUR

Apex 100bp-Mid DNA Ladder

19-117 Genesee Scientific 1ml/Unit 132.31 EUR

100bp DNA Ladder, 100bp-1.5kb, 11 bands, 100ng/uL, 5uL/load

M7123-100Loads500uL Biomatik Corporation 100Loads (500uL) 36 EUR

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-01 Vazyme 5 ml 36.91 EUR

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-02 Vazyme 15 ml 98.42 EUR

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-03 Vazyme 50 ml 290 EUR

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-01 Vazyme 1 ml 142.8 EUR

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-02 Vazyme 5 ml 189.6 EUR

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-03 Vazyme 15 ml 314.4 EUR

100bp DNA Ladder M (12 bands)

MBT130-200LN EWC Diagnostics 1 unit 79.56 EUR

100bp DNA Ladder M (12 bands)

MBT130-50LN EWC Diagnostics 1 unit 22.83 EUR

100 bp DNA Ladder Plus, loading dye included, 50 ug, 0.5 ug per lane

Z6030001-2 Biochain 100 lanes 55 EUR

100 bp DNA Ladder Plus, loading dye included, 250 ug, 0.5 ug per lane

Z6030001-4 Biochain 500 lanes 218 EUR

Ready-to- use 100bp DNA ladder

TBS4031-0.5mL Tribioscience 0.5ml 60 EUR

Ready-to-use 100bp DNA ladder

TBS4031-1.0mL Tribioscience 1.0ml 110 EUR

2K DNA Marker

20-abx098045 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

5K DNA Marker

20-abx098048 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

1Kb DNA Marker

D1101-050 GenDepot 50㎍ 157.2 EUR

1Kb DNA Marker

D1101-250 GenDepot 5X50㎍ 360 EUR

15K DNA Marker

20-abx098049 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

1Kb DNA Marker

20-abx098050 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 2.5 ml
 • 500 ul

DL5000 DNA Marker

MD102-01 Vazyme 250 μl 11.73 EUR

DL5000 DNA Marker

MD102-02 Vazyme 500 μl 21.5 EUR

DL15000 DNA Marker

MD103-01 Vazyme 250 μl 13.73 EUR

DL15000 DNA Marker

MD103-02 Vazyme 500 μl 25.5 EUR

Taq Plus DNA Polymerase (Taq Plus DNA) Protein

abx073522-100tests Abbexa 100 tests 225 EUR

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-01 Vazyme 1 ml 45.73 EUR

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-02 Vazyme 5 ml 124.18 EUR

2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)

P525-03 Vazyme 15 ml 348 EUR

100bp DNA Ladder One(Ready To Use)

07908-75 NACALAI TESQUE 500UL 98 EUR

2X PCR Taq Plus MasterMix with dye

G901-dye ABM 25.0 ml (1000 Rxns) 358.8 EUR

2X PCR Taq Plus MasterMix with dye

G014-dye ABM 5.0 ml (200 Rxns) 127.2 EUR

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-01 Vazyme 1 ml 33 EUR

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-02 Vazyme 5 ml 97.5 EUR

2 × Vazyme LAmp Master Mix (Dye Plus)

P312-03 Vazyme 15 ml 261 EUR

2 × Phanta Flash Master Mix (Dye Plus)

P520-01 Vazyme 1 ml 57 EUR

2 × Phanta Flash Master Mix (Dye Plus)

P520-02 Vazyme 5 × 1 ml 155 EUR

2 × Phanta Flash Master Mix (Dye Plus)

P520-03 Vazyme 15 × 1 ml 435 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 100 Lanes

AZ-1131 Real Time Primers 100 Lanes 140.4 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 500 Lanes

AZ-1135 Real Time Primers 500 Lanes 277.2 EUR

Azura PureView 100bp DNA Ladder - 1000 Lanes

AZ-1135-2 Real Time Primers 1000 Lanes 326.4 EUR

BH 100bp DNA Ladder RTU (11 bands, 100-1,500bps)

DM001-R500 Bio-Helix 500 μl 11 EUR

Taq Plus DNA

enz-309 ProSpec Tany 250U 60 EUR

Linear pRYG DNA Marker

TG2028-1 TopoGen 10 ug 214.8 EUR

2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-01 Vazyme 1ml 16 EUR

2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-02 Vazyme 5 ml (5×1ml) 70 EUR

2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-03 Vazyme 15 ml (15×1ml) 192 EUR

Relaxed pRYG DNA Marker

TG2025-1 TopoGen 10 ug 321.6 EUR

25-500 bp DNA Marker

abx461022-1096tests Abbexa 10 × 96 tests 962.5 EUR

25-500 bp DNA Marker

abx461022-596tests Abbexa 5 × 96 tests 525 EUR

25-500 bp DNA Marker

abx461022-96tests Abbexa 96 tests 400 EUR

OmniMARK 100 DNA Ladder RTU (12 bands, 100-3,000bps, fluorescent dye)

DMF12-0100 Bio-Helix 600 μl 13 EUR

Linear Kinetoplast DNA Marker

TG2018-1 TopoGen 10 ug 214.8 EUR

BH 100bp DNA Ladder H3 RTU (12 bands, 100-3,000bps)

DM003-R500 Bio-Helix 500 μl 11 EUR

0.1-3 kbp DNA marker

abx299702-100g Abbexa 100 µg Ask for price

0.1-3 kbp DNA marker

abx299702-20g Abbexa 20 µg 368.75 EUR

0.1-3 kbp DNA marker

abx299702-50g Abbexa 50 µg Ask for price

0.1-2 kbp DNA Marker

abx098045-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

0.1-2 kbp DNA Marker

abx098045-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

0.1-2 kbp DNA Marker

abx098045-200l Abbexa 200 µl 300 EUR
W najlepszym modelu dostosowanym do statusu HIV i demografii, wyższe poziomy mtDNA wiązały się z wyższymi poziomami amyloidu-β 1-42 i 8-hydroksy-2′-deoksyguanozyny w płynie mózgowo-rdzeniowym, a wyższe poziomy mtCDM wiązały się z wyższymi rozpuszczalnym w osoczu receptorem czynnika martwicy nowotworu II. Różnice w markerach mtDNA między PWH i PWOH wspierają potencjalne przedwczesne starzenie się PWH. Nasze odkrycia sugerują, że zmiany mtDNA w tkankach jamy ustnej mogą odzwierciedlać procesy ośrodkowego układu nerwowego, umożliwiając wykorzystanie niedrogich i łatwo dostępnych biopróbek policzkowych jako narzędzia przesiewowego w kierunku zapalenia i neurodegeneracji płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania potwierdzające i mechanistyczne nad zmianami genomu mt wywołanymi przez HIV i ART mogą zidentyfikować interwencje mające na celu zapobieganie lub leczenie powikłań neurodegeneracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.