Wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie składników odżywczych, leków, hormonów i produktów przemiany materii, utrzymując w ten sposób homeostazę organizmu. W starszym wieku wątroba ulega znacznym zmianom w budowie i funkcjonowaniu. Takie zmiany są związane ze znacznym upośledzeniem wielu czynności metabolicznych i detoksykacyjnych wątroby, co ma wpływ na starzenie się ogólnoustrojowe i choroby związane z wiekiem.
Przy użyciu modeli gryzoni jako narzędzi biologicznych stało się jasne, że niestabilność genetyczna w postaci dużych rearanżacji DNA lub mutacji punktowych kumuluje się z wiekiem w wątrobie. Zmiany DNA, takie jak utlenione zasady lub uporczywe pęknięcia, zwiększają się wraz z wiekiem i dobrze korelują z obecnością starzejących się hepatocytów. Na poziom uszkodzenia i/lub mutacji DNA mogą wpływać zmiany w aktywacji czynnika rakotwórczego, zmniejszona zdolność do naprawy DNA lub kombinacja tych czynników. W artykule omówiono niektóre szlaki naprawy DNA, które wpływają na homeostazę wątroby wraz z wiekiem, wykorzystując gryzonie jako systemy modelowe.

Geny kapsydu wirusa związanego z adenowirusem (AAV) wyizolowane z  genomowego DNA wątroby szczura i myszy   definiują dwa nowe gatunki AAV daleko spokrewnione z AAV-5.

Stosując reakcje łańcuchowe polimerazy i strategie chodzenia po genomie, geny kapsydu podobne do adenowirusów (AAV) wyizolowano z genomowego DNA wątroby szczura i myszy, gdzie są one obecne w ilości <5 kopii na komórkę. Geny te definiują dwa nowe gatunki AAV, ponieważ ich sekwencje aminokwasowe są w <60% identyczne ze sobą lub z jakimkolwiek innym kapsydem AAV. Są najbardziej podobne do kapsydów AAV-5 i koziego AAV. Rekombinowany wektor z mysim kapsydem AAV i transgenem lacZ (rAAV-mo.1 lacZ) był zdolny do transdukcji linii komórkowych gryzoni in vitro.
Jednak nie był w stanie dokonać transdukcji ośmiu ludzkich linii komórkowych lub pierwotnych ludzkich fibroblastów in vitro. Nie wiązał heparyny, a jego zdolność do transdukcji komórek in vitro nie była hamowana przez heparynę, mucynę ani kwas sialowy, co sugeruje, że wykorzystuje nowy receptor wejścia. rAAV-mo.1 lacZ był 29 razy bardziej odporny na neutralizację in vitro przez połączone, oczyszczone ludzkie IgG niż AAV-2. In vivo rAAV-mo.1 lacZ skutecznie transdukował mysie komórki oka po wstrzyknięciu podsiatkówkowym.
Domięśniowe wstrzyknięcie wektora ludzkiego czynnika IX rAAV-mo.1 (hFIX) myszom nie dało wykrywalnego hFIX w osoczu, ale wstrzyknięcie dożylne skutkowało wysokim poziomem hFIX w osoczu, równoważnym do tego uzyskanego z wektora rAAV-8 hFIX. Analiza biodystrybucji wykazała, że ​​rAAV-mo.1 transdukował głównie wątrobę po wstrzyknięciu dożylnym. Te kapsydy AAV mogą być przydatne do przenoszenia genów u gryzoni.

Restriction landmark  skanowanie genomowe  (RLGS-M) oparte na skanowaniu całego genomu  mysich guzów  wątroby  pod kątem zmian w   stanie metylacji DNA .

Restrykcyjne, przełomowe skanowanie genomowe pod kątem metylacji (RLGS-M) zostało użyte do wykrycia, a następnie sklonowania, regionów genomu ze zmianami w metylacji DNA związanej z nowotworzeniem. Użycie enzymu wrażliwego na metylację do przełomowego cięcia umożliwia analizę zmian we wzorcach metylacji. W tym badaniu zastosowaliśmy RLGS-M do analizy indukowanych antygenem SV40 T mysich guzów wątroby pochodzących z międzygatunkowych hybryd F1 między Mus spretus (S) i C57BL/6 (B6). Ponieważ zmapowano 575 loci/plam RLGS specyficznych dla S i B6, zmiany związane z nowotworem w profilu RLGS mogą być natychmiast zlokalizowane w określonych regionach chromosomowych.
Wcześniej stwierdziliśmy, że utratę sąsiadujących loci/plam można przypisać głównie utracie DNA, podczas gdy utratę pojedynczych loci/plam można przypisać przede wszystkim metylacji DNA. W tym badaniu zbadaliśmy 30 próbek nowotworu wątroby myszy pod kątem utraty 507 zmapowanych loci/plam. Czternaście pojedynczych loci/plam, w których stwierdzono brak lub zmniejszenie w ponad 75% próbek guza, sklonowano i poddano analizie sekwencji DNA.
Zidentyfikowano dwa loci jako integrynę alfa4 i geny p16/CDKN2, o których doniesiono, że są zaangażowane w nowotworzenie. Tak więc RLGS-M może wykrywać zmiany w stanie metylacji znanych genów supresorowych guza i zapewnia sposób wykrywania, a następnie klonowania nowych regionów genomowych, które podlegają zmianom w metylacji podczas nowotworzenia.
Mouse Liver Genomic DNA
Mouse Liver Genomic DNA

Wykrywanie  zmian genomowych w  nowotworach  wątroby myszy   wywołanych przez czynniki rakotwórcze za  pomocą  analizy odcisków palców DNA

Analiza odcisków palców DNA została wykorzystana do zbadania nieprawidłowości strukturalnych w genomie mysich komórek nowotworowych wątroby. Nowotwory wątroby indukowano u trzech szczepów myszy, mianowicie C57BL/6J, C3H/He i B6C3F1 przez pojedyncze wstrzyknięcie 20 mikrogramów/g wagi ciała. dietylonitrozoamina w 15 dniu po urodzeniu. DNA z guzów wątroby trawiono enzymem restrykcyjnym Hinfl i hybrydyzowano na blotach Southerna z DNA bakteriofaga M13 typu dzikiego jako sondą. Powstałe odciski palców DNA guza porównano z odciskami DNA z prawidłowej tkanki wątroby. Aberracje genomowe wykryto w dwóch z 68 analizowanych guzów, jeden pochodził od myszy C57BL/6J, a drugi od myszy C3H/He.

Wykrywanie edycji CRISPR w całym genomie in vivo za pomocą znacznika GUIDE

Analiza edycji poza celami jest ważnym aspektem opracowywania bezpiecznych środków terapeutycznych do edycji genomu opartych na nukleazie.  Ocena in vivo aktywności nukleazy poza celem była głównie pośrednia (oparta na odkryciu in vitro, w komórkach lub przez przewidywanie obliczeniowe) lub poprzez wykrywanie oparte na ChIP wykrywanie czynników naprawy dwuniciowego pęknięcia  DNA (DSB), które mogą być uciążliwe. W niniejszym dokumencie opisujemy znacznik GUIDE, który umożliwia jednoetapową analizę edycji genomu poza docelowym w  wątrobie  i płucu myszy .
System GUIDE-tag wykorzystuje wiązanie między nukleazą Cas9 i  dawcą DNA w  celu zwiększenia szybkości wychwytywania DSB za pośrednictwem nukleazy i włączania UMI poprzez znakowanie Tn5 w celu uniknięcia błędu PCR. Składniki te mogą być dostarczane jako kompleksy rybonukleoproteinowe SpyCas9 -mSA i dawca biotyny-ds DNA  do analizy edycji in vivo. Tag GUIDE umożliwia wykrywanie witryn poza celem, w których współczynnik edycji wynosi ≥ 0,2%. Analiza UDiTaS wykorzystująca ten sam znakowany  genomowy  DNA  wykrywa zdarzenia translokacji o niskiej częstotliwości z miejscami poza docelowymi i dużymi delecjami in vivo. SpyCas9-mSA i biotyna-ds DNA System zapewnia metodę przechwytywania loci DSB in vivo w różnych tkankach z przepływem pracy, który jest podatny na analizę  dużych zmian genomowych  , które są związane z edycją genomu.

PICH wspiera hematopoezę embrionów poprzez tłumienie odpowiedzi interferonu za pośrednictwem cGAS-STING

Białko helikazy punktu kontrolnego oddziałujące z Plk1 (PICH) lokalizuje się w ultradrobnych  mostkach DNA anafazy  w mitozie wraz z kompleksem   białek naprawczych DNA . Wcześniejsze badania wykazały u myszy wywołaną niedoborem PICH śmiertelność embrionów. Jednak funkcja PICH, która jest wymagana do tłumienia śmiertelności embrionalnej u ssaków z niedoborem PICH, pozostaje do ustalenia. Wcześniejsze badania kliniczne sugerują związek między niedoborem PICH a wystąpieniem nabytej niedokrwistości aplastycznej.

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Liver, from a single donor

D1236149Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Lupus: Liver, from a single donor

D1236149Lup Biochain 50 ug 504 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver

D2234149 Biochain 2 ug 684 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Lung, from a single donor

D1236152Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Colon, from a single donor

D1236090Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Heart, from a single donor

D1236122Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Kidney, from a single donor

D1236142Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Rectum, from a single donor

D1236206Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Spleen, from a single donor

D1236246Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Pancreas, from a single donor

D1236188Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Diaphragm, from a single donor

D1236169Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine, from a single donor

D1236226Lcs Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Liver Tumor, from a single donor

D1235149 Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver, from a single donor

D1234149 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver, from a single donor

D1236149Dia Biochain 50 ug 489 EUR

FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Adult Normal Tissue: Liver

D8234149-FP Biochain 2 x 2 ug 2099 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Male

D1334999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Female

D1334999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Lung

D1334152 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA Kit

20-abx098076 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Brain

D1334035 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Heart

D1334122 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Kidney

D1334142 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Spleen

D1334246 Biochain 100 ug 286 EUR

Human Genomic DNA

BIO-35025 Bioline 500µl @ 200ng/µl Ask for price

Human Genomic DNA 

X11000 EpiGentek
 • Ask for price
 • 235.40 EUR
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Stomach

D1334248 Biochain 100 ug 286 EUR

Mouse Tail Genomic DNA Extraction Kit(250)

M9100-250 GenDepot 250 prep 643.2 EUR

Soil Genomic DNA Kit

K1411-250 Biovision each 673.2 EUR

Soil Genomic DNA Kit

K1411-50 Biovision each 379.2 EUR

Plant Genomic DNA Kit

20-abx098077 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Micro Genomic DNA Kit

20-abx098242 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 393.60 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Blood Genomic DNA Kit

abx098868-50rxns Abbexa 50 rxns 326.4 EUR

Plant Genomic DNA Kit

abx294004-50preps Abbexa 50 preps 477.6 EUR

Yeast Genomic DNA Kit

K1414-250 Biovision each 673.2 EUR

Yeast Genomic DNA Kit

K1414-50 Biovision each 379.2 EUR

Animal Genomic DNA Kit

abx294005-100preps Abbexa 100 preps 627.6 EUR

Animal Genomic DNA Kit

abx294005-50preps Abbexa 50 preps 477.6 EUR

Insect Genomic DNA Kit

K1412-250 Biovision each 673.2 EUR

Insect Genomic DNA Kit

K1412-50 Biovision each 379.2 EUR

Fungal Genomic DNA Kit

K1415-250 Biovision each 673.2 EUR

Fungal Genomic DNA Kit

K1415-50 Biovision each 379.2 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle

D1334171 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Small Intestine

D1334226 Biochain 100 ug 286 EUR

Mollusc Genomic DNA Kit

K1413-250 Biovision each 673.2 EUR

Mollusc Genomic DNA Kit

K1413-50 Biovision each 379.2 EUR

Human Brain Genomic DNA  

X11001 EpiGentek
 • Ask for price
 • 77.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

Bacteria Genomic DNA Kit

20-abx098080 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Genomic DNA Isolation Kit

55R-1362 Fitzgerald 50 assays 462 EUR

Genomic DNA Isolation Kit

K281-50 Biovision each 326.4 EUR

Genomic DNA Isolation Kit

K2118-50 ApexBio 50 assays 385.2 EUR

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52065 Bioline 10 preps Ask for price

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52066 Bioline 50 preps Ask for price

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52067 Bioline 250 preps Ask for price

FFPE Tissue Genomic DNA Kit

abx098866-50rxns Abbexa 50 rxns 326.4 EUR

Control Genomic DNA - Rat Male

D1434999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Dog Male

D1734999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Marine Animal Genomic DNA Kit

20-abx098079 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Sera-Xtracta Genomic DNA Kit

29429140 Scientific Laboratory Supplies EACH 574.8 EUR

Control Genomic DNA - Rat Female

D1434999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Dog Female

D1734999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Horse Male

D1O34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Human Male

D1234999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

AccuRT Genomic DNA Removal Kit

G488 ABM 200 Reactions 98.4 EUR

Control Genomic DNA - Rabbit Male

D1834999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Bovine Male

D1B34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Porcine Male

D1934999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Chicken Male

D1C34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Hamster Male

D1H34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Horse Female

D1O34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Human Female

D1234999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA Kit (No RNase A)

20-abx098862 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Control Genomic DNA - Rabbit Female

D1834999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Bovine Female

D1B34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Porcine Female

D1934999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Chicken Female

D1C34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Hamster Female

D1H34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Plant Genomic DNA extraction buffer

20-abx098075 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 126.00 EUR
 • 100 ml
 • 1.2 ml

Bacterial Genomic DNA Isolation Kit

K309-100 Biovision each 451.2 EUR

Genomic DNA Extraction Maxi KitPlant

FYG104-10P Yeastern Biotech 10 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction Maxi KitPlant

FYG104-25P Yeastern Biotech 25 Preps Ask for price

Zenoprep Genomic DNA Purification Kit

Z2004-400 GenDepot 400 preps 660 EUR

Zenoquick Genomic DNA Purification Kit

Z2003-200 GenDepot 200 preps 757.2 EUR

Genomic DNA Extraction and Purification

EP10012 Neuromics 100 Tests 606 EUR

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-300P Yeastern Biotech 300 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-50P Yeastern Biotech 50 Preps Ask for price

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Lung

D1434152 Biochain 100 ug 286 EUR

Blood Genomic DNA Kit (0.1-20 ml)

abx098074-For200mlBlood Abbexa For 200 ml Blood 427.2 EUR

Blood Genomic DNA Kit (0.1-20 ml)

abx098074-For50mlBlood Abbexa For 50 ml Blood 260.4 EUR

Blood Genomic DNA Kit (5-250 ul)

20-abx098078 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Brain

D1434035 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Heart

D1434122 Biochain 100 ug 286 EUR

Control Genomic DNA - Guinea Pig Male

D1G34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

T-Pro Genomic DNA Midi Kit (20)

RB94-NGM020 T-Pro Biotechnology 20preps/kit 266.4 EUR

T-Pro Genomic DNA Mini Kit (100)

RB94-NGS100 T-Pro Biotechnology 100preps/kit 255.6 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Kidney

D1434142 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Testis

D1434260 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Thymus

D1434264 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Corn

D1634330 Biochain 10 ug 212 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Rice

D1634360 Biochain 10 ug 212 EUR

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-100 101Bio - Ask for price

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-5 101Bio - Ask for price

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-500 101Bio - Ask for price

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Stomach

D1434248 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Wheat

D1634390 Biochain 10 ug 212 EUR

Control Genomic DNA - Guinea Pig Female

D1G34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Plant Genomic DNA Kit(No RNase A)

20-abx098863 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Blood Genomic DNA Kit (No RNase A)

20-abx098864 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Rapid Blood Genomic DNA Extraction Kit

BT4782 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Rapid Yeast Genomic DNA Extraction Kit

BS8227 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Male

D1534999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Orange

D1634340 Biochain 10 ug 212 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Potato

D1634350 Biochain 10 ug 212 EUR

Rapid Fungal Genomic DNA Isolation Kit

FT71415 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Plant Tissue Genomic DNA Isolation Kit

K316-100 Biovision each 451.2 EUR

Fully CpG Methylated Human Genomic DNA

X10000 EpiGentek 10 µg/100 µl Ask for price

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4780 Bio Basic 10Preps 82.84 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4781 Bio Basic 50Preps 151.36 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4782 Bio Basic 250preps 425.4 EUR

Easy3-Plant Genomic DNA Isolation Kit

FYG503-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Easy3-Plant Genomic DNA Isolation Kit

FYG503-500P Yeastern Biotech 500 Preps Ask for price

Rapid Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8225 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Female

D1534999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Mammalian Cell Genomic DNA Isolation Kit

K967-100 Biovision each 457.2 EUR

Nucleon BACC3 Genomic DNA Extraction Kit

RPN8512 Scientific Laboratory Supplies EACH 484.8 EUR

Bacteria Genomic DNA Kit (No RNase A)

abx098240-50rxns Abbexa 50 rxns 276 EUR

96 Well Lung Tumor Genomic DNA Plate

D8235152-1 Biochain 1 plate 328 EUR

96 Well Colon Tumor Genomic DNA Plate

D8235090-1 Biochain 1 plate 328 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Male

D1534999-Cy-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Arabidopsis

D1634310 Biochain 10 ug 547 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Arabidopsis

D1634310-5 Biochain 5 ug 286 EUR

Genomic DNA Extraction Mini KitPlant Tissue

FYG103-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88503 Bio Basic 50Preps 140.39 EUR

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88504 Bio Basic 100preps 204.7 EUR

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88505 Bio Basic 250preps 393.55 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: A431

D1255801 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Hela

D1255811 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Raji

D1255840 Biochain 100 ug 245 EUR

96 Well Breast Tumor Genomic DNA Plate

D8235086-1 Biochain 1 plate 328 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Female

D1534999-Cy-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

96 Well Stomach Tumor Genomic DNA Plate

D8235248-1 Biochain 1 plate 328 EUR

Food and Fodder Security Genomic DNA Kit

abx098241-50rxns Abbexa 50 rxns 376.8 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Jurkat

D1255815 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Soy bean

D1634370 Biochain 10 ug 212 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Lung

D2235152 Biochain 2 ug 960 EUR

gRazor, Genomic DNA Removal Enzyme Mix(5X)

R5800-100 GenDepot 100ul 360 EUR

gRazor, Genomic DNA Removal Enzyme Mix(5X)

R5800-500 GenDepot 500ul 1372.8 EUR

T-Pro Plant Genomic DNA Midi Kit (20)

RB94-PGM020 T-Pro Biotechnology 20preps/kit 266.4 EUR

T-Pro Plant Genomic DNA Mini Kit (100)

RB94-PGS100 T-Pro Biotechnology 100preps/kit 266.4 EUR

Blood Genomic DNA Kit (with Magnetic Stand)

abx098867-50rxns Abbexa 50 rxns 360 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Colon

D2235090 Biochain 2 ug 960 EUR

LumiPure genomic DNA from AnySample Kit, 50

21573 Lumiprobe 50 preps 129.6 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Breast

D2235086 Biochain 2 ug 960 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Uterus

D2235274 Biochain 2 ug 960 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: K 562

D1255820 Biochain 100 ug 245 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Stomach

D2235248 Biochain 2 ug 960 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

FAGDC-001-1 Favorgen 200 preps 244.8 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)

FAGDC-001 Favorgen 50 preps 154.8 EUR

One-tube Plant Genomic DNA Extraction Kit

PT71816 Bio Basic 100preps 105.67 EUR

One-tube Plant Genomic DNA Extraction Kit

PT71817 Bio Basic 500Preps, 500prep 242.7 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Pancreas

D2235188 Biochain 2 ug 960 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep)

FAPGK-001 Favorgen 50 preps 189.6 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

FAPGK-001-1 Favorgen 100 preps 244.8 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (200prep)

FAPGK-001-2 Favorgen 200 preps 328.8 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (10prep)

FAPGK-002 Favorgen 10 preps 241.2 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (24prep)

FAPGK-002-1 Favorgen 24 preps 380.4 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

FABGK-100 Favorgen 100 preps 198 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)

FABGK-300 Favorgen 300 preps 319.2 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: MCF 7

D1255830 Biochain 100 ug 245 EUR

One-Tube Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8413 Bio Basic 100preps 94.72 EUR

One-Tube Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8414 Bio Basic 500Preps, 500prep 198.85 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle

D1434171 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Small Intestine

D1434226 Biochain 100 ug 286 EUR

Marine Animal Genomic DNA Kit (No RNase A)

abx298012-50rxns Abbexa 50 rxns 276 EUR

Genomic DNA - Lupus: Lung, from a single donor

D1236152Lup Biochain 50 ug 504 EUR

LumiPure genomic DNA Blood and Buccal Kit, 50

21553 Lumiprobe 50 preps 116.4 EUR

96 Well Plate Blood Genomic DNA Miniprep Kit

BT92031 Bio Basic 2Plates, 192prep 210.85 EUR

96 Well Plate Blood Genomic DNA Miniprep Kit

BT92032 Bio Basic 5Plates, 480prep 389.9 EUR

96 Well Plate Yeast Genomic DNA Miniprep Kit

BS8357 Bio Basic 2XPlates, 192prep 234.6 EUR

Genomic DNA - Lupus: Colon, from a single donor

D1236090Lup Biochain 50 ug 512 EUR

Genomic DNA - Lupus: Heart, from a single donor

D1236122Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Asthma: Lung, from a single donor

D1236152Ld-1 Biochain 50 ug 489 EUR

Blood genomic DNA extraction and purification kit

K1443-100 Biovision each 574.8 EUR

Genomic DNA - Lupus: Kidney, from a single donor

D1236142Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Lupus: Spleen, from a single donor

D1236246Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Lupus: Uterus, from a single donor

D1236274Lup Biochain 50 ug 504 EUR

96-Well Plate Plant Genomic DNA Miniprep Kit

BS8361 Bio Basic 2XPlates, 192prep 234.6 EUR

Genomic DNA - Lupus: Stomach, from a single donor

D1236248Lup Biochain 50 ug 504 EUR

96-well Genomic DNA Extraction Kit (1 plates)

FADWE-96001 Favorgen 1 prep 189.6 EUR

96-well Genomic DNA Extraction Kit (2 plates)

FADWE-96002 Favorgen 2 preps 255.6 EUR

96-well Genomic DNA Extraction Kit (4 plates)

FADWE-96004 Favorgen 4 preps 380.4 EUR

Genomic DNA Extraction Mini KitBlood/Cultured Cells

FYG100-300P Yeastern Biotech 300 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction Mini KitBlood/Cultured Cells

FYG101-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

96-Well Plate Animal Genomic DNA Miniprep Kit

BS437 Bio Basic 5XPlates, 480prep 435.58 EUR

96-Well Plate Animal Genomic DNA Miniprep Kit

BS4372 Bio Basic 2XPlates, 192prep 234.6 EUR

Genomic DNA - Emphysema: Lung, from a single donor

D1236152Ld-3 Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Pneumonia: Lung, from a single donor

D1236152Ld-4 Biochain 50 ug 489 EUR

Genomic DNA - Lupus: Pancreas, from a single donor

D1236188Lup Biochain 50 ug 504 EUR
Tutaj, używając  mysich  modeli Pich knock-out (KO), autorzy dostarczają dowodów na mechanistyczny związek między niedoborem PICH a wadliwą hematopoezą. Wątroby płodowe   z zarodków Pich-KO wykazują znacznie podwyższoną liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC); jednak te HSC wykazują wyższy poziom apoptozy i znacznie zmniejszoną zdolność do odtwarzania funkcjonalnego układu krwiotwórczego po przeszczepieniu śmiertelnie napromieniowanym biorcom. Co więcej, te HSC wykazują podwyższony cytoplazmatyczny ds DNA ekspresja i aktywacja szlaku cGAS-STING, powodując nadmierną produkcję interferonów typu I (IFN). Co ważne, usunięcie Ifnar1 lub cGAS odwraca wadliwą hematopoezę. Autorzy wnioskują, że utrata PICH powoduje wadliwą hematopoezę poprzez wytwarzanie IFN typu I za pośrednictwem cGAS-STING.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.