Wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie składników odżywczych, leków, hormonów i produktów przemiany materii, utrzymując w ten sposób homeostazę organizmu. W starszym wieku wątroba ulega znacznym zmianom w budowie i funkcjonowaniu. Takie zmiany są związane ze znacznym upośledzeniem wielu czynności metabolicznych i detoksykacyjnych wątroby, co ma wpływ na starzenie się ogólnoustrojowe i choroby związane z wiekiem.
Przy użyciu modeli gryzoni jako narzędzi biologicznych stało się jasne, że niestabilność genetyczna w postaci dużych rearanżacji DNA lub mutacji punktowych kumuluje się z wiekiem w wątrobie. Zmiany DNA, takie jak utlenione zasady lub uporczywe pęknięcia, zwiększają się wraz z wiekiem i dobrze korelują z obecnością starzejących się hepatocytów. Na poziom uszkodzenia i/lub mutacji DNA mogą wpływać zmiany w aktywacji czynnika rakotwórczego, zmniejszona zdolność do naprawy DNA lub kombinacja tych czynników. W artykule omówiono niektóre szlaki naprawy DNA, które wpływają na homeostazę wątroby wraz z wiekiem, wykorzystując gryzonie jako systemy modelowe.

Geny kapsydu wirusa związanego z adenowirusem (AAV) wyizolowane z  genomowego DNA wątroby szczura i myszy   definiują dwa nowe gatunki AAV daleko spokrewnione z AAV-5.

Stosując reakcje łańcuchowe polimerazy i strategie chodzenia po genomie, geny kapsydu podobne do adenowirusów (AAV) wyizolowano z genomowego DNA wątroby szczura i myszy, gdzie są one obecne w ilości <5 kopii na komórkę. Geny te definiują dwa nowe gatunki AAV, ponieważ ich sekwencje aminokwasowe są w <60% identyczne ze sobą lub z jakimkolwiek innym kapsydem AAV. Są najbardziej podobne do kapsydów AAV-5 i koziego AAV. Rekombinowany wektor z mysim kapsydem AAV i transgenem lacZ (rAAV-mo.1 lacZ) był zdolny do transdukcji linii komórkowych gryzoni in vitro.
Jednak nie był w stanie dokonać transdukcji ośmiu ludzkich linii komórkowych lub pierwotnych ludzkich fibroblastów in vitro. Nie wiązał heparyny, a jego zdolność do transdukcji komórek in vitro nie była hamowana przez heparynę, mucynę ani kwas sialowy, co sugeruje, że wykorzystuje nowy receptor wejścia. rAAV-mo.1 lacZ był 29 razy bardziej odporny na neutralizację in vitro przez połączone, oczyszczone ludzkie IgG niż AAV-2. In vivo rAAV-mo.1 lacZ skutecznie transdukował mysie komórki oka po wstrzyknięciu podsiatkówkowym.
Domięśniowe wstrzyknięcie wektora ludzkiego czynnika IX rAAV-mo.1 (hFIX) myszom nie dało wykrywalnego hFIX w osoczu, ale wstrzyknięcie dożylne skutkowało wysokim poziomem hFIX w osoczu, równoważnym do tego uzyskanego z wektora rAAV-8 hFIX. Analiza biodystrybucji wykazała, że ​​rAAV-mo.1 transdukował głównie wątrobę po wstrzyknięciu dożylnym. Te kapsydy AAV mogą być przydatne do przenoszenia genów u gryzoni.

Restriction landmark  skanowanie genomowe  (RLGS-M) oparte na skanowaniu całego genomu  mysich guzów  wątroby  pod kątem zmian w   stanie metylacji DNA .

Restrykcyjne, przełomowe skanowanie genomowe pod kątem metylacji (RLGS-M) zostało użyte do wykrycia, a następnie sklonowania, regionów genomu ze zmianami w metylacji DNA związanej z nowotworzeniem. Użycie enzymu wrażliwego na metylację do przełomowego cięcia umożliwia analizę zmian we wzorcach metylacji. W tym badaniu zastosowaliśmy RLGS-M do analizy indukowanych antygenem SV40 T mysich guzów wątroby pochodzących z międzygatunkowych hybryd F1 między Mus spretus (S) i C57BL/6 (B6). Ponieważ zmapowano 575 loci/plam RLGS specyficznych dla S i B6, zmiany związane z nowotworem w profilu RLGS mogą być natychmiast zlokalizowane w określonych regionach chromosomowych.
Wcześniej stwierdziliśmy, że utratę sąsiadujących loci/plam można przypisać głównie utracie DNA, podczas gdy utratę pojedynczych loci/plam można przypisać przede wszystkim metylacji DNA. W tym badaniu zbadaliśmy 30 próbek nowotworu wątroby myszy pod kątem utraty 507 zmapowanych loci/plam. Czternaście pojedynczych loci/plam, w których stwierdzono brak lub zmniejszenie w ponad 75% próbek guza, sklonowano i poddano analizie sekwencji DNA.
Zidentyfikowano dwa loci jako integrynę alfa4 i geny p16/CDKN2, o których doniesiono, że są zaangażowane w nowotworzenie. Tak więc RLGS-M może wykrywać zmiany w stanie metylacji znanych genów supresorowych guza i zapewnia sposób wykrywania, a następnie klonowania nowych regionów genomowych, które podlegają zmianom w metylacji podczas nowotworzenia.
Mouse Liver Genomic DNA
Mouse Liver Genomic DNA

Wykrywanie  zmian genomowych w  nowotworach  wątroby myszy   wywołanych przez czynniki rakotwórcze za  pomocą  analizy odcisków palców DNA

Analiza odcisków palców DNA została wykorzystana do zbadania nieprawidłowości strukturalnych w genomie mysich komórek nowotworowych wątroby. Nowotwory wątroby indukowano u trzech szczepów myszy, mianowicie C57BL/6J, C3H/He i B6C3F1 przez pojedyncze wstrzyknięcie 20 mikrogramów/g wagi ciała. dietylonitrozoamina w 15 dniu po urodzeniu. DNA z guzów wątroby trawiono enzymem restrykcyjnym Hinfl i hybrydyzowano na blotach Southerna z DNA bakteriofaga M13 typu dzikiego jako sondą. Powstałe odciski palców DNA guza porównano z odciskami DNA z prawidłowej tkanki wątroby. Aberracje genomowe wykryto w dwóch z 68 analizowanych guzów, jeden pochodził od myszy C57BL/6J, a drugi od myszy C3H/He.

Wykrywanie edycji CRISPR w całym genomie in vivo za pomocą znacznika GUIDE

Analiza edycji poza celami jest ważnym aspektem opracowywania bezpiecznych środków terapeutycznych do edycji genomu opartych na nukleazie.  Ocena in vivo aktywności nukleazy poza celem była głównie pośrednia (oparta na odkryciu in vitro, w komórkach lub przez przewidywanie obliczeniowe) lub poprzez wykrywanie oparte na ChIP wykrywanie czynników naprawy dwuniciowego pęknięcia  DNA (DSB), które mogą być uciążliwe. W niniejszym dokumencie opisujemy znacznik GUIDE, który umożliwia jednoetapową analizę edycji genomu poza docelowym w  wątrobie  i płucu myszy .
System GUIDE-tag wykorzystuje wiązanie między nukleazą Cas9 i  dawcą DNA w  celu zwiększenia szybkości wychwytywania DSB za pośrednictwem nukleazy i włączania UMI poprzez znakowanie Tn5 w celu uniknięcia błędu PCR. Składniki te mogą być dostarczane jako kompleksy rybonukleoproteinowe SpyCas9 -mSA i dawca biotyny-ds DNA  do analizy edycji in vivo. Tag GUIDE umożliwia wykrywanie witryn poza celem, w których współczynnik edycji wynosi ≥ 0,2%. Analiza UDiTaS wykorzystująca ten sam znakowany  genomowy  DNA  wykrywa zdarzenia translokacji o niskiej częstotliwości z miejscami poza docelowymi i dużymi delecjami in vivo. SpyCas9-mSA i biotyna-ds DNA System zapewnia metodę przechwytywania loci DSB in vivo w różnych tkankach z przepływem pracy, który jest podatny na analizę  dużych zmian genomowych  , które są związane z edycją genomu.

PICH wspiera hematopoezę embrionów poprzez tłumienie odpowiedzi interferonu za pośrednictwem cGAS-STING

Białko helikazy punktu kontrolnego oddziałujące z Plk1 (PICH) lokalizuje się w ultradrobnych  mostkach DNA anafazy  w mitozie wraz z kompleksem   białek naprawczych DNA . Wcześniejsze badania wykazały u myszy wywołaną niedoborem PICH śmiertelność embrionów. Jednak funkcja PICH, która jest wymagana do tłumienia śmiertelności embrionalnej u ssaków z niedoborem PICH, pozostaje do ustalenia. Wcześniejsze badania kliniczne sugerują związek między niedoborem PICH a wystąpieniem nabytej niedokrwistości aplastycznej.

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Liver

D1334149 Biochain 100 ug 329 EUR

Dog Liver Genomic DNA

DG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Cat Liver Genomic DNA

FG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Pig Liver Genomic DNA

PG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Rat Liver Genomic DNA

RG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Human Liver Genomic DNA

HG-314 Zyagen 0.05mg 210 EUR

Sheep Liver Genomic DNA

SG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Bovine Liver Genomic DNA

BG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Equine Liver Genomic DNA

GE-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Rabbit Liver Genomic DNA

TG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Hamster Liver Genomic DNA

GA-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Chicken Liver Genomic DNA

GC-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mini Pig Liver Genomic DNA

GN-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Guinea Pig Liver Genomic DNA

GG-314 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Monkey Rhesus Liver Genomic DNA

UG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Monkey Cynomolgus Liver Genomic DNA

KG-314 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Tissue, Genomic DNA, Mouse Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654331-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Tissue, Genomic DNA, Mouse Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654331-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2440 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Liver

D1434149 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Liver, from a single donor

D1236149Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Liver, BioGenomics

MBS654495-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Liver, BioGenomics

MBS654495-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Genomic DNA - Lupus: Liver, from a single donor

D1236149Lup Biochain 50 ug 580 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver

D2234149 Biochain 2 ug 787 EUR

Tissue, Genomic DNA, Rat Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654322-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Tissue, Genomic DNA, Rat Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654322-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2440 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Tumor, Liver Tumor, BioGenomics

MBS654527-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Tumor, Liver Tumor, BioGenomics

MBS654527-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654407-01mg MyBiosource 0.1mg 575 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Adult Normal, Liver, BioGenomics

MBS654407-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2440 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Lupus, Liver, BioGenomics

MBS654656-005mg MyBiosource 0.05mg 725 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Lupus, Liver, BioGenomics

MBS654656-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3115 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Lung, from a single donor

D1236152Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Colon, from a single donor

D1236090Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Heart, from a single donor

D1236122Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Kidney, from a single donor

D1236142Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Rectum, from a single donor

D1236206Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Spleen, from a single donor

D1236246Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Pancreas, from a single donor

D1236188Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Diaphragm, from a single donor

D1236169Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Adult (Male) Normal, Liver, BioGenomics

MBS654511-01mg MyBiosource 0.1mg 1165 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Adult (Male) Normal, Liver, BioGenomics

MBS654511-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 5085 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Lung, BioGenomics

MBS654622-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Lung, BioGenomics

MBS654622-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease (Adult), Diabetes, Liver, BioGenomics

MBS654399-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease (Adult), Diabetes, Liver, BioGenomics

MBS654399-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Rectum, BioGenomics

MBS654544-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Rectum, BioGenomics

MBS654544-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Colon, BioGenomics

MBS654664-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Colon, BioGenomics

MBS654664-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Heart, BioGenomics

MBS654355-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Heart, BioGenomics

MBS654355-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Kidney, BioGenomics

MBS654423-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Kidney, BioGenomics

MBS654423-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Spleen, BioGenomics

MBS654580-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Spleen, BioGenomics

MBS654580-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human (Male), Liver Tumor (Stage 4), BioGenomics

MBS654283-005mg MyBiosource 0.05mg 1730 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human (Male), Liver Tumor (Stage 4), BioGenomics

MBS654283-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 7630 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Pancreas, BioGenomics

MBS654480-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Pancreas, BioGenomics

MBS654480-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine, from a single donor

D1236226Lcs Biochain 50 ug 562 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Diaphragm, BioGenomics

MBS654572-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Diaphragm, BioGenomics

MBS654572-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Liver Tumor, from a single donor

D1235149 Biochain 50 ug 562 EUR

Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver, from a single donor

D1234149 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver, from a single donor

D1236149Dia Biochain 50 ug 562 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Small intestine, BioGenomics

MBS654392-005mg MyBiosource 0.05mg 715 EUR

Tissue, Genomic DNA, Human Disease, Liver Cirrhosis, Small intestine, BioGenomics

MBS654392-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3075 EUR

FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Adult Normal Tissue: Liver

D8234149-FP Biochain 2 x 2 ug 2414 EUR

Tissue, Genomic DNA (Matched Pairs), Human Primary Tumor and Normal Liver, BioGenomics

MBS654352-2x001mg MyBiosource 2x0.01mg 650 EUR

Mouse Skin Genomic DNA

MG-101 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Lung Genomic DNA

MG-601 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Nudes Genomic DNA

GMN-150 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Scids Genomic DNA

GMS-150 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Brain Genomic DNA

MG-201 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Colon Genomic DNA

MG-311 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Ovary Genomic DNA

MG-406 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Mouse Heart Genomic DNA

MG-801 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Testis Genomic DNA

MG-401 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Mouse Uterus Genomic DNA

MG-411 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Spleen Genomic DNA

MG-701 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Kidney Genomic DNA

MG-901 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Stomach Genomic DNA

MG-302 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Tissue, Genomic DNA (Matched Pairs), Human Primary Tumor and Metastasis, Liver, BioGenomics

MBS654340-2x001mg MyBiosource 2x0.01mg 890 EUR

Mouse Pancreas Genomic DNA

MG-313 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Placenta Genomic DNA

MG-413 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse Esophagus Genomic DNA

MG-301 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Mouse Intestine Genomic DNA

MG-306 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse C57 Skin Genomic DNA

MG-101-C57 Zyagen 0.025mg 210 EUR

Mouse C57 Lung Genomic DNA

MG-601-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Brain Genomic DNA

MG-201-C57 Zyagen 0.05mg 210 EUR

Mouse C57 Colon Genomic DNA

MG-311-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Heart Genomic DNA

MG-801-C57 Zyagen 0.025mg 210 EUR

Mouse C57 Uterus Genomic DNA

MG-411-C57 Zyagen 0.05mg 210 EUR

Mouse C57 Spleen Genomic DNA

MG-701-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Kidney Genomic DNA

MG-901-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Stomach Genomic DNA

MG-302-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Male

D1334999-G01 Biochain 100 ug 196 EUR

Mouse C57 Pancreas Genomic DNA

MG-313-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Mouse C57 Placenta Genomic DNA

MG-413-C57 Zyagen 0.025mg 210 EUR

Mouse C57 Intestine Genomic DNA

MG-306-C57 Zyagen 0.1mg 210 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Female

D1334999-G02 Biochain 100 ug 196 EUR

Mouse Skeletal Muscles Genomic DNA

MG-102 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse BALB/C Genomic DNA, Male

GMB-150M Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Male

GMI-150M Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse C57BL/6J Genomic DNA, Male

GMC-150M Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse BALB/C Genomic DNA, Female

GMB-150F Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Female

GMI-150F Zyagen 0.1mg 177 EUR

Mouse C57BL/6J Genomic DNA, Female

GMC-150F Zyagen 0.1mg 177 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Lung

D1334152 Biochain 100 ug 329 EUR

Mouse Swiss Webster Genomic DNA, Male

GMW-150M Zyagen 0.1mg 177 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Brain

D1334035 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Heart

D1334122 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Kidney

D1334142 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Spleen

D1334246 Biochain 100 ug 329 EUR

Mouse C57 Skeletal Muscles Genomic DNA

MG-102-C57 Zyagen 0.025mg 210 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Stomach

D1334248 Biochain 100 ug 329 EUR

Mouse Tail Genomic DNA Extraction Kit(250)

M9100-250 GenDepot 250 prep 643.2 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle

D1334171 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Small Intestine

D1334226 Biochain 100 ug 329 EUR

Genomic DNA Kit

20-abx098076 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 200 rxns
  • 50 rxns

GENOMIC DNA KIT

IB47250 IBI Scientific 2 X 96 PREP KIT 759.68 EUR

GENOMIC DNA KIT

IB47251 IBI Scientific 4 X 96 PREP KIT 1464.04 EUR

GENOMIC DNA KIT

IB47252 IBI Scientific 10 X 96 PREP KIT 3254.61 EUR

ELK Genomic DNA

GE-240 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Fig Genomic DNA

PLG-1042 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Oat Genomic DNA

PLG-1096 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Rye Genomic DNA

PLG-1097 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Pea Genomic DNA

PLG-1141 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Cat Genomic DNA

GC-130 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Genomic DNA Kit

abx098076-100l Abbexa 100 µl 300 EUR

Genomic DNA Kit

abx098076-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Genomic DNA Kit

abx098076-200l Abbexa 200 µl 550 EUR

Clam Genomic DNA

GCL-325 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Duck Genomic DNA

GD-220 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Goat Genomic DNA

GG-150 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Pork Genomic DNA

PCR-705 Jena Bioscience GmbH 20µg 90.1 EUR

Corn Genomic DNA

PLG-1002 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Rice Genomic DNA

PLG-1004 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Pear Genomic DNA

PLG-1033 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Crab Genomic DNA

GRA-340 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Human Genomic DNA

BIO-35025 Bioline 500µl @ 200ng/µl Ask for price

Human Genomic DNA 

X11000 EpiGentek
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 0.2 ml
  • 0.2 ml

Llama genomic DNA

GL-260 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Yeast Genomic DNA*

GY-300 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Ecoli Genomic DNA*

GE-310 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Goose Genomic DNA

GG-140 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Human Genomic DNA

PCR-261 Jena Bioscience GmbH 20µg 96 EUR

Horse Genomic DNA

PCR-706 Jena Bioscience GmbH 20µg 90.1 EUR

Apple Genomic DNA

PLG-1001 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Beans Genomic DNA

PLG-1051 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Lemon Genomic DNA

PLG-1062 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Wheat Genomic DNA

PLG-1084 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Onion Genomic DNA

PLG-1092 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Maple Genomic DNA

PLG-1094 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Lotus Genomic DNA

PLG-1161 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Quail Genomic DNA

GQ-200 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Camel Genomic DNA

GC-270 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Squid Genomic DNA

GSQ-380 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Donkey Genomic DNA

GD-160 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Ferret Genomic DNA*

GF-180 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Gerbil Genomic DNA*

GG-120 Zyagen 0.05mg 177 EUR

Shirmp Genomic DNA

GHR-375 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Orange Genomic DNA

PLG-1003 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Cotton Genomic DNA

PLG-1022 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Banana Genomic DNA

PLG-1031 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Barley Genomic DNA

PLG-1041 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Pepper Genomic DNA

PLG-1043 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Potato Genomic DNA

PLG-1073 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Tomato Genomic DNA

PLG-1074 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Carrot Genomic DNA

PLG-1081 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Radish Genomic DNA

PLG-1083 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Cherry Genomic DNA

PLG-1091 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Squash Genomic DNA

PLG-1111 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Lentil Genomic DNA

PLG-1151 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Oyster Genomic DNA

GOY-330 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Pigeon Genomic DNA

GP-210 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Turkey Genomic DNA

GT-150 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Alpaca Genomic DNA

GAP-260 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Catfish Genomic DNA

GFC-190 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Lobster Genomic DNA

GLB-370 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Apricot Genomic DNA

PLG-1011 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Soybean Genomic DNA

PLG-1044 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Spinach Genomic DNA

PLG-1054 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Cabbage Genomic DNA

PLG-1071 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Lettuce Genomic DNA

PLG-1072 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Ginseng Genomic DNA

PLG-1088 Zyagen 0.05mg 307 EUR

Tobacco Genomic DNA

PLG-1101 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Mussels Genomic DNA

GMU-345 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Ostrich Genomic DNA

GO-320 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Crawfish Genomic DNA

GCF-405 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Wildboar Genomic DNA

GW-250 Zyagen 0.1mg 177 EUR

Cucumber Genomic DNA

PLG-1032 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Broccoli Genomic DNA

PLG-1061 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Rapeseed Genomic DNA

PLG-1093 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Flaxseed Genomic DNA

PLG-1095 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Chickpea Genomic DNA

PLG-1121 Zyagen 0.1mg 307 EUR

Silkworm Genomic DNA*

GK-390 Zyagen 0.025mg 177 EUR

Starfish Genomic DNA

GSF-390 Zyagen 0.025mg 177 EUR
Tutaj, używając  mysich  modeli Pich knock-out (KO), autorzy dostarczają dowodów na mechanistyczny związek między niedoborem PICH a wadliwą hematopoezą. Wątroby płodowe   z zarodków Pich-KO wykazują znacznie podwyższoną liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC); jednak te HSC wykazują wyższy poziom apoptozy i znacznie zmniejszoną zdolność do odtwarzania funkcjonalnego układu krwiotwórczego po przeszczepieniu śmiertelnie napromieniowanym biorcom. Co więcej, te HSC wykazują podwyższony cytoplazmatyczny ds DNA ekspresja i aktywacja szlaku cGAS-STING, powodując nadmierną produkcję interferonów typu I (IFN). Co ważne, usunięcie Ifnar1 lub cGAS odwraca wadliwą hematopoezę. Autorzy wnioskują, że utrata PICH powoduje wadliwą hematopoezę poprzez wytwarzanie IFN typu I za pośrednictwem cGAS-STING.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.