Obszary otwartej przestrzeni chronione przez lokalne społeczności mogą zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony na większą skalę i mogą oferować pomijane korzyści dla ochrony różnorodności biologicznej, pod warunkiem, że są w odpowiednim stanie ekologicznym. Badamy obszary chronione ustanowione przez lokalne społeczności poprzez inicjatywy głosowania, formę demokracji bezpośredniej, w Kalifornii, USA. Porównujemy warunki ekologiczne siedlisk zalesionych na lokalnych obszarach chronionych w głosowaniu oraz na obszarach chronionych przez państwową agencję ochrony. Łącznie stwierdziliśmy kilka różnic w warunkach ekologicznych na każdym typie obszaru chronionego.
Miejsca głosowania miały większą osłonę podszytu inwazyjnego i większe drzewa. Wzorce odmienności społeczności sugerowały, że miejsca głosowania chronią zestaw gatunków drzew uzupełniających w stosunku do tych na ziemiach stanowych. Ogólnie rzecz biorąc, cechy geograficzne miały większy wpływ na warunki panujące na miejscu niż szczegóły dotyczące ochrony miejsc. W ten sposób działania na rzecz ochrony podejmowane przez społeczność przyczyniają się do tworzenia sieci obszarów chronionych, zwiększając ochronę niektórych gatunków, jednocześnie zapewniając przynajmniej część ochrony innym, która w innym przypadku mogłaby zostać pominięta.

Synergiczna skuteczność przeciwdrobnoustrojowa   olejków eterycznych  roślin i ich zastosowanie w konserwacji owoców morza : przegląd

Potencjał synergiczny roślinnych olejków eterycznych (EO) z innymi konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi jest obiecującą strategią zwiększania skuteczności przeciwdrobnoustrojowej i zwalczania patogenów przenoszonych przez żywność. Jednym z głównych problemów produktów z owoców morza są mikroorganizmy powodujące psucie się żywności, podczas gdy zapobieganie psuciu się owoców morza wymaga przede wszystkim wykluczenia lub inaktywacji aktywności drobnoustrojów.
Niniejszy przegląd zawiera obszerny przegląd ostatnich badań nad synergistycznym działaniem przeciwdrobnoustrojowym EO w połączeniu z innymi dostępnymi chemikaliami (takimi jak antybiotyki, kwasy organiczne i ekstrakty roślinne) lub metodami fizycznymi (takimi jak wysokie ciśnienie hydrostatyczne, napromienianie i pakowanie próżniowe). stosowane w celu ograniczenia wzrostu patogenów przenoszonych przez żywność i/lub przedłużenia okresu przydatności do spożycia produktów z owoców morza. Ten przegląd podkreśla synergiczną zdolność EO stosowanych jako konserwant owoców morza, odkrywając możliwe drogi połączonych technik do opracowania nowatorskiej strategii konserwacji owoców morza.

Pojemnik na żywność wykorzystujący źródło zimnej plazmy atmosferycznej do przedłużonej  konserwacji  produktów spożywczych pochodzenia  roślinnego  i zwierzęcego

Plazma w zimnej atmosferze to technologia przetwarzania nietermicznego o ogromnym potencjale do zastosowania w produktach spożywczych, ponieważ może skutecznie zmniejszyć obciążenie mikrobiologiczne, prowadząc do znacznego wydłużenia okresu przydatności do spożycia. Tutaj przedstawiamy łatwe do zbudowania i niedrogie źródło plazmy z powierzchniowym wyładowaniem dielektrycznym (SDBD) dostosowane do plastikowej pokrywy zwykłego komercyjnego pojemnika na żywność wykonanego z przezroczystego szkła.
Wdrożenie i ocena obróbki plazmowej w rzeczywistych łatwo psujących się produktach spożywczych, takich jak filety z dorady, sałatki z rukoli i świeże całe truskawki wykazały, że takie urządzenie może być efektywnie wykorzystywane w magazynach w celu przedłużenia ich przydatności do spożycia.
• Łatwe do zbudowania i ekonomiczne źródło plazmy SDBD przystosowane do pojemnika na żywność do generowania antybakteryjnych RONS w pobliżu przetwarzanego produktu spożywczego
•Obróbka łatwo psujących się produktów spożywczych poprzez zmniejszenie ich początkowego obciążenia mikrobiologicznego.•Obróbka podczas przechowywania w celu wydłużenia okresu przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów spożywczych.
Plant preservatie mixtures
Plant preservatie mixtures

Konserwowanie koziej skóry  olejem  roślinnym  :  znaczna redukcja chlorków w ściekach z garbarni

Konserwowanie surowej skóry/skóry jest główną techniką powstrzymywania niszczenia bakterii. Powszechnie najpopularniejszą techniką konserwacji skór jest peklowanie solą. W tym badaniu olej ekstrahowany z nasion Aphanamixis polystachya został oceniony pod kątem zachowania koziej skóry w celu zmniejszenia zawartości chlorków w ściekach z garbarni. Metodę konserwacji koziej skóry indukowanej olejem oceniano, obserwując różne czynniki, np. poślizg włosów, zapach, wilgotność, liczenie kolonii bakteryjnych, całkowity azot Kjeldahla i stabilność hydrotermiczną w porównaniu z konwencjonalną metodą utwardzania solą. Wyniki wskazują, że 15% technika konserwacji indukowanej olejem może zachować kozią skórę przez 30 dni.
Przeprowadzono eksperyment na małą skalę w celu konserwacji skór kozich. Zakonserwowane skóry kozie, zarówno monitorowane, jak i badawcze, zostały przetworzone na skórę wierzchnią obuwia. Jakość skóry oceniano badając właściwości fizyczne i strukturę włókien za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Obciążenie zanieczyszczeniami powstające podczas produkcji skóry określono jako całkowite rozpuszczone substancje stałe (TDS), chlorki (Cl  ), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD) i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT). Proponowana metoda konserwacji olejowej obniżyła Cl , TDS i BOD odpowiednio o 98,3%, 82,3% i 86,8% w płynie z moczenia. Skóra uzyskana z empirycznej skóry koziej wykazuje ekwipotencjalne właściwości skóry z konwencjonalnej skóry koziej. Udowodniono, że metoda konserwacji indukowanej olejem jest korzystna niekonwencjonalna konserwacja zamiast konwencjonalnego solenia na mokro w celu zmniejszenia zanieczyszczenia z operacji namaczania.

Wpływ  powłok  roślinnych na konserwację gruszek „ROCHA”  podczas przechowywania w chłodniach: podejście metaboliczne

Chociaż w ostatnich latach pojawiają się nowe technologie przechowywania, konserwacja gruszki ( Pyrus communis  L.) pozostaje wyzwaniem dla dostawców. Zbadano utrzymanie pożądanych właściwości organoleptycznych podczas przechowywania w chłodni przy użyciu strategii niechemicznych, a zastosowanie jadalnych powłok wykazało potencjał opóźnienia pogorszenia jakości owoców podczas przechowywania w chłodni. Dlatego celem niniejszej pracy jest ocena wpływu otoczek pektynowych zawierających ekstrakty roślinne na konserwację gruszki „Rocha” ( Pyrus communis  L. cv. Rocha).
Czteromiesięczny test w skali pilotażowej przeprowadzono zarówno w dynamicznej kontrolowanej atmosferze (DCA) (-0,5 °C, 0,5% O2 i 0,4% CO2 ), jak i w normalnych warunkach atmosferycznych (NA) (2°C) Dla każdych warunków przechowywania przetestowano następujące trzy powłoki: pektynę (3%  w / v ) (PCT), pektynę (3%  w / v ) + ekstrakt z liści truskawki (9,5 mg/ml) (CT1) i pektynę ( 3%  w / v ) + ekstrakt z wytłoków jabłkowych (16 mg/ml) (CT2).
Związki lotne, potencjalnie związane z aromatem lub stanem dojrzewania gruszki „Rocha”, były monitorowane wraz ze sprzężonymi trienolami (CT) i parametrami dojrzałości. Połączenie warunków DCA i zastosowania powłok pektynowych było w stanie zmniejszyć uwalnianie substancji lotnych z gruszek Rocha związanych ze stanem dojrzałości (szczególnie estrów i seskwiterpenów), a także zmniejszyć CT, co może przyczynić się do dłuższego zachowania gruszek Rocha okresy.

Mikrobiomy roślin  : czy różne  podejścia do konserwacji  i zestawy podkładów zmieniają naszą zdolność do oceny różnorodności mikrobiologicznej i składu społeczności?

Zbiorowiska drobnoustrojów związane z roślinami (mikrobiom roślin) odgrywają kluczową rolę w regulowaniu zdrowia i produktywności roślin. Z tego powodu w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost badań dotyczących mikrobiomu roślin. Sekwencjonowanie amplikonów jest szeroko stosowane do badania mikrobiomu roślin i opracowywania zrównoważonych mikrobiologicznych narzędzi rolniczych. Jednak przeprowadzanie dużych badań mikrobiomu w skali regionalnej i globalnej wiąże się z kilkoma wyzwaniami logistycznymi. Jedno z tych wyzwań wiąże się z zachowaniem materiałów roślinnych do sekwencjonowania w celu zachowania integralności pierwotnej różnorodności i składu zbiorowiska mikrobiomu roślinnego.Innym ważnym wyzwaniem jest istnienie wielu zestawów starterów wykorzystywanych w sekwencjonowaniu amplikonu, które, zwłaszcza w przypadku społeczności bakteryjnych, utrudniają porównywalność zestawów danych w różnych badaniach.

Plant Preservative Mixture

PCT01 Plant Cell Technology 30 ml 108 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT02 Plant Cell Technology 100 ml 898.8 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT03 Plant Cell Technology 250 ml 372 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT04 Plant Cell Technology 500 ml 540 EUR

Plant Preservative Mixture PPM

PCT05 Plant Cell Technology 1000 ml 958.8 EUR

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA100 Plant Cell Technology 500g 144 EUR

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA500 Plant Cell Technology 1000g 180 EUR

Pig Interleukin-8 Preservative Antibody (Preservative Free)

GWB-Q00710 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

White Plant Salt Mixture

TS1015-5L EWC Diagnostics 1 unit 6.22 EUR

dATP Mixtures ,100mM each , >99% by HPLC

D0711-001 GenDepot 1ml 205 EUR

dTTP Mixtures ,100mM each , >99% by HPLC

D0712-001 GenDepot 1ml 205 EUR

dGTP Mixtures ,100mM each , >99% by HPLC

D0713-001 GenDepot 1ml 205 EUR

dCTP Mixtures ,100mM each , >99% by HPLC

D0714-001 GenDepot 1ml 205 EUR

dUTP Mixtures ,100mM each , >99% by HPLC

D0715-001 GenDepot 1ml 420 EUR

Nitsch Plant Salt Mixture

TS1013-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 28.92 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-5L EWC Diagnostics 1 unit 12.52 EUR

Gamborg B5 Plant Salt Mixture

TS1014-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.46 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.53 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.76 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.96 EUR

Kathon CG Preservative, 25ML

X129-25ML Arbor Assays 25ML 59 EUR

dNTP Mixtures ,10mM each , >99% by HPLC

D0610-050 GenDepot 500ul 109.2 EUR

dNTP Mixtures ,10mM each , >99% by HPLC

D0610-100 GenDepot 10ml 475.2 EUR

dNTP Mixtures ,10mM each , >99% by HPLC

D0610-105 GenDepot 10x500ul 343.2 EUR

dNTP Mixtures ,10mM each , >99% by HPLC

D0610-205 GenDepot 20x500ul 537.6 EUR

dNTP Mixtures ,10mM each , >99% by HPLC

D0610-500 GenDepot 50ml 2020.8 EUR

dNTP Mixtures ,25mM each , >99% by HPLC

D0625-001 GenDepot 1ml 118 EUR

dNTP Mixtures ,25mM each , >99% by HPLC

D0625-010 GenDepot 10ml 550 EUR

CA 125 protein (preservative free)

30-AC21P Fitzgerald 50 KU 525 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture

TS1005-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.81 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

CD70 antibody (Preservative Free)

10R-CD70bHUP Fitzgerald 100 ug 1364 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC25P Fitzgerald 1 mg 491 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC30P Fitzgerald 500 ug 442 EUR

Rat CD3 Antibody (Preservative Free)

GWB-48DAC8 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CARNIVOROUS PLANT BASAL SALT MIXTURE

C1935 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Specimen Preservation Reagent

DA0970 Daan Gene 100 test/kit Ask for price

KIR Antibody (PreservativeFree)

GWB-3B9012 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD8 Antibody (PreservativeFree)

GWB-1DA60C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD25 Antibody (Preservative Free)

GWB-D9C55C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD5 Antibody (PreservativeFree)

GWB-ECFEF3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD44 Antibody (Preservative Free)

GWB-86549D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD115 no BSA or Preservatives, Antibody

GWB-C882D2 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Aqua-Tec Water Preservation Cell - PK4

WAT1200 Scientific Laboratory Supplies PK4 625.05 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 13 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-5L EWC Diagnostics 1 unit 5.68 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.42 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.16 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.91 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-3 Glycomatrix 25 L 22.81 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-4 Glycomatrix 50 L 41.24 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 9.4 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-25L EWC Diagnostics 1 unit 15.96 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.09 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.04 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.33 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-25L EWC Diagnostics 1 unit 16.91 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

CD35 Antibody (PreservativeFree)

GWB-24D332 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD161 Antibody (Preservative Free)

GWB-5122AB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

BLTR Antibody (PreservativeFree)

GWB-552F4A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD41 Antibody (PreservativeFree)

GWB-12A0C0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD10 Antibody (PreservativeFree)

GWB-3DBF3E GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD90 Antibody (PreservativeFree)

GWB-48C679 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

LAT1 Antibody (PreservativeFree)

GWB-4C6AB7 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

CD38 Antibody (PreservativeFree)

GWB-A74948 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD58 Antibody (PreservativeFree)

GWB-98657F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD23 Antibody (PreservativeFree)

GWB-986660 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD56 Antibody (PreservativeFree)

GWB-9967B1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD59 Antibody (PreservativeFree)

GWB-7E2B8C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD122 Antibody (Preservative Free)

GWB-E06C6D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD94 Antibody (PreservativeFree)

GWB-E3277C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

VEGF Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q01162 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD44 Antibody (PreservativeFree)

GWB-8C6885 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD80 Antibody (PreservativeFree)

GWB-6D37E9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Tnf Alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-77764A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD91 Antibody (PreservativeFree)

GWB-FB878D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD95 Antibody (PreservativeFree)

GWB-C7B1BC GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD36 Antibody (PreservativeFree)

GWB-CF5945 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD27 Antibody (PreservativeFree)

GWB-D2C33B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD39 Antibody (PreservativeFree)

GWB-BCD310 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Specimen Preservative Medium Base (SP

M300-100G EWC Diagnostics 1 unit 10.99 EUR

LLOYD & MCCOWN WOODY PLANT BASAL MIXTURE

L154 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Tegosept 25kg Fly Food Preservative - EACH

FLY1288 Scientific Laboratory Supplies EACH 3410.1 EUR

CD195 Antibody (PreservativeFree)

GWB-20CDF1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11b Antibody (PreservativeFree)

GWB-22905B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11a Antibody (PreservativeFree)

GWB-5B5BDB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD172a Antibody (Preservative Free)

GWB-13C938 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD226 Antibody (PreservativeFree)

GWB-3D598E GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11c Antibody (PreservativeFree)

GWB-4D373F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

CD123 Antibody (PreservativeFree)

GWB-A675F2 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Rat Cd8 alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-A90083 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD229 Antibody (PreservativeFree)

GWB-AE5B46 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Pig Tnf alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-31ED8D GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD247 Antibody (PreservativeFree)

GWB-32DE87 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD101 Antibody (PreservativeFree)

GWB-7A329F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD146 Antibody (PreservativeFree)

GWB-7A59D1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Pig Tnf alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-96D870 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD326 Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q01059 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD160 Antibody (PreservativeFree)

GWB-940D2F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD147 Antibody (PreservativeFree)

GWB-95FBF3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD150 Antibody (PreservativeFree)

GWB-6DF05D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD154 Antibody (PreservativeFree)

GWB-772480 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD154 Antibody (PreservativeFree)

GWB-784C51 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

CD147 Antibody (PreservativeFree)

GWB-CDB605 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

CD104 Antibody (PreservativeFree)

GWB-D081E1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD144 Antibody (PreservativeFree)

GWB-D276F0 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

TOC Total Org Carb Std 750ppm w/ Preservative - 500ML

TOC750P Scientific Laboratory Supplies 500ML 280.8 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.99 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.08 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.78 EUR

Placental Lactogen protein (Preservative-free) (> 95% pure)

30C-CP1015 Fitzgerald 1 mg 220 EUR

Mouse NC1.1 Antibody (PreservativeFree)

GWB-2463B2 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD2 Antibody (PreservativeFree)

GWB-25338A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

BSA, REAGENT GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 100 ML

7500853-100ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 223.75 EUR

BSA, REAGENT GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 500 ML

7500853-500ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 712.76 EUR

CD107a Antibody (PreservativeFree)

GWB-AA3D6F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Mouse CD8 Antibody (PreservativeFree)

GWB-AB901C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD120a Antibody (PreservativeFree)

GWB-7D3B90 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Rat CD4 (Domain 1) Antibody (Preservative Free)

GWB-7F0FA0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD4 (Domain 2) Antibody (Preservative Free)

GWB-DC110E GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD45RA Antibody (PreservativeFree)

GWB-E847F7 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD120a Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q00990 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD4 (Domain 1) Antibody (Preservative Free)

GWB-67AD5F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD51/CD61 Antibody (PreservativeFree)

GWB-BC6ECB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Preservative Resistant Yeast Agar Base (

M1914-100G EWC Diagnostics 1 unit 13.89 EUR

Preservative Resistant Yeast Agar Base (

M1914-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.18 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.87 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.25 EUR

Coating Buffer for ELISA, with preservative (500 ml)

643005 BioServUK 500 ml 61 EUR

Mouse CD54 Antibody (PreservativeFree)

GWB-5D49C1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Horse TNF alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-40DE36 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CDw210a Antibody (PreservativeFree)

GWB-49C50D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

MAdCAM-1 Antibody (PreservativeFree)

GWB-1DBB3A GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

BSA, STANDARD GRADE, 30% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 100 ML

7500851-100ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 80.27 EUR

BSA, STANDARD GRADE, 30% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 500 ML

7500851-500ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 294.03 EUR

BSA, REAGENT GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 1 LTR

7500853-1L Lampire Biologicals Laboratories 1LTR 1203.24 EUR

Mouse CD31 Antibody (PreservativeFree)

GWB-71BFFF GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

BSA, STANDARD GRADE, 30% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 1 LTR

7500851-1L Lampire Biologicals Laboratories 1LTR 540 EUR

Bovine TNF alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-A712A1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse CD49d Antibody (PreservativeFree)

GWB-62FCCF GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD115 Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q01417 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD134 Antibody (PreservativeFree)

GWB-820A69 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD49d Antibody (PreservativeFree)

GWB-88F05D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD150 Antibody (PreservativeFree)

GWB-6FC4F0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD252 Antibody (PreservativeFree)

GWB-FB7740 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD154 Antibody (PreservativeFree)

GWB-D53470 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

10X Wash Buffer (10X PBS, detergent, preservative) (500 ml)

MI20024 BioServUK 500 ml 123 EUR

10X Wash Buffer (10X PBS, detergent, preservative) (100 ml)

MI2024 BioServUK 100 ml 52 EUR

Mouse Nk-1.1 Antigen Antibody (Preservative Free)

GWB-4CD151 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse CD121a Antibody (PreservativeFree)

GWB-9E6BB0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Protein Diluent Buffer (Tris, No Preservatives)

abx480005-1096tests Abbexa 10 × 96 tests 150 EUR

Protein Diluent Buffer (Tris, No Preservatives)

abx480005-596tests Abbexa 5 × 96 tests 137.5 EUR

Protein Diluent Buffer (Tris, No Preservatives)

abx480005-96tests Abbexa 96 tests 118.75 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ CaCl2

TS1004-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.89 EUR

Flystuff (20-259) Tegosept 5kg Fly Food Preservative - EACH

FLY1046 Scientific Laboratory Supplies EACH 536.11 EUR

Mouse CDw210a Antibody (PreservativeFree)

GWB-28CE09 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Interferon Beta Antibody (Preservative Free)

GWB-AEEAE4 GenWay Biotech 20000 Unit Ask for price

BD P100 Blood Collection System for Plasma Protein Preservation - PK24

366448 Scientific Laboratory Supplies PK24 1858.95 EUR

BSA, CELL CULTURE GRADE GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 100 ML

7500855-100ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 356.99 EUR

BSA, CELL CULTURE GRADE GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 1L

7500855-1L Lampire Biologicals Laboratories 1LTR 1740.56 EUR

BSA, CELL CULTURE GRADE GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 500 ML

7500855-500ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 1140.28 EUR

BSA, CELL CULTURE GRADE GRADE, 35% BSA LIQUID, NO PRESERVATIVE, 50 ML

7500855-50ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 223.75 EUR

Interferon Gamma Antibody (Preservative Free)

GWB-62EE93 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Interferon Gamma Antibody (Preservative Free)

GWB-E14E11 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat Interferon gamma Antibody (Preservative Free)

GWB-439F25 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Pig Interferon Alpha 1 Antibody (preservative free)

GWB-191F5A GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

INTERLEUKIN-2 Antibody (PreservativeFree)

GWB-BD8700 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Antigen & Conjugate diluent (PBS, BSA, preservatives) (1 L)

MI20105 BioServUK 1 L 463 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-2 Glycomatrix 25 L 20.57 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-3 Glycomatrix 50 L 23.19 EUR

20-Hydroxyl Desoxymetasone (Mixtures of diastereomers)

H937620 Toronto Research Chemicals 500mg 225 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-100 EnoGene 250ul/管,100管/盒 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-100E EnoGene 250ul/管,100管/盒(EDTA-K2抗凝) 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-15 EnoGene 15ml/瓶 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-15E EnoGene 15ml/瓶(EDTA-K2抗凝) 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-30 EnoGene 30ml/瓶 566.67 EUR
  • W tym miejscu naszym celem było zbadanie wpływu różnych metod konserwacji (zamrażanie, świeże i przechowywane na lodzie oraz suszenie powietrzem) na różnorodność bakterii i grzybów oraz skład zbiorowiska na liściach, łodygach i korzeniach siedmiu gatunków roślin z kontrastujących grup funkcjonalnych (np. C3, C4, N-utrwalacze itp.).
  • Kolejne poważne wyzwanie pojawia się przy porównywaniu mikrobiomów roślinnych i glebowych, ponieważ różne zestawy podkładów są często używane do mikrobiomów roślinnych i glebowych.
  • W związku z tym zbadaliśmy również, czy szeroko stosowany zestaw starterów 16S rRNA (779F/1193R) do badań mikrobiomu roślin dostarcza porównywalnych danych z tymi często używanymi do badań mikrobiomów glebowych (341F/805R) przy użyciu 86 próbek gleby.
  • Odkryliśmy, że skład społeczności i różnorodność bakterii lub grzybów były odporne na kontrastujące metody konserwacji. Zestawy podkładowe często stosowane w przypadku roślin dawały podobne wyniki do tych często stosowanych w badaniach gleby, co sugeruje, że możliwe są jednoczesne badania mikrobiomów roślinnych i glebowych.
  • Nasze odkrycia dostarczają nowych dowodów na to, że metody konserwacji nie wpływają znacząco na interpretację danych dotyczących mikrobiomu roślin, a różnice w elementach nie wpływają na efekt leczenia, co ma znaczące implikacje dla przyszłych wielkoskalowych i globalnych badań mikrobiomów roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.